วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การจัดแจกันดอกไม้การจัดแจกันดอกไม้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

1.ออกแบบการจัดดอกไม้เตี้ย และ ทรงสูง
2.เลือกดอกไม้ ใบไม้ ในการจัดได้เหมาะสมกับภาชนะ
3.จัด และ อธิบายวิธีทำตามลำดับขั้นตอนได้

เครื่องมือและอุปกรณ์:
1. ภาชนะสำหรับใช้จัด
2. ที่ยึดดอกไม้
3. มีด กรรไกร คีมตัดลวด
4. กระบอกชีดน้ำ
5. ฟอรัลโฟม
6. ดอกไม้
7. อุปกรณ์เสริมต่างๆ
8. เทปติดภาชนะ

วัสดุ:
1. ออกแบบการจัดดอกไม้และดอกตามความต้องการ
2. น้ำสะอาด

ลำดับขั้นตอนปฏิบัติ:
1. ออกแบบการจัด
2. เลื่อกภาชนะ ดอกไม้ ใบไม้ ตัดก้านดอกไม้
3. นำเครื่องยึดดอกไม้ ลงในภาชนะ
4. ไส่น้ำในแจกันพอประมาณ ใข้ไบจัดก่อนให้ได้ระยะ
5. จัดดอกไม้โดยส่วนยากมาก่อน
6. แต่มใบตกแตงต่ามต้องการ

ข้อควรระวัง:
ไม่ควรใช้ดอกไม้จนแน่นควรให้เป็นระยะห่างและโป่รงไม่มีความคิดเห็น: